Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, на кметове на кметства в Община Брегово за 2019

Публичен регистър за 2019г. – изтегли

Декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ – изтегли

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок – няма.