Председателят на Общински съвет – Брегово, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че със Писмо № 2803/2365 от 05.04.2022 г., Областният управител на област Видин, връща за ново разглеждане  Решение № 10, отразено в Протокол №02/29.03.2022 г. на ОбС – Брегово. Със заповед РД-25-39/05.04.2022г., на областния управител решение № 10, […]

Вижте още »