ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО Изх. №………………./………….…………..2022 г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ………………………………. УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 25.11.2022 г. от 10:30 ч. в салона на Общинска администрация-Брегово със следния проект за Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д: 1. Предложение относно: Даване на съгласие за предоставяне […]

Вижте още »