Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице […]

Вижте още »

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 […]

Вижте още »

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Вижте още »

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Вижте още »

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес2056 Издаване на удостоверение […]

Вижте още »

От първия работен ден на 2021 година административното обслужване на жителите в Община Брегово ще се осъществява чрез Център за Административно Обслужване. Центъра се помещава на първия етаж в сградата на общината и има обособени помещения за обслужване на едно гише. Осигурен е удобен и лесен достъп за хора с увреждания, възрастни хора, хора с […]

Вижте още »

ОБЩИНА БРЕГОВО                 Брегово 3790; обл.Видин, тел. 093129339  e-mail: ob_bregovo@b-trust.org ЗАПОВЕД № 62/12.03.2020 г.   На основание чл. 44 (1) т. 1 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо вх.№ 02.44-42/11.03.2020 г. на Заместник Министър-Председателя, относно разпространението на COVID19 и обявената от СЗО степен на спешност за […]

Вижте още »

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ и удостоверение за идентичност на административен адрес: в петдневен срок – 5.00 лв.; до края на работния ден – 10.00 лв. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях: в седемдневен срок – 3.00 лв.; до края на работния ден […]

Вижте още »