На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Брегово кани местната общност да участва в публично обсъждане на Изменение на  Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово. Публичното обсъждане ще се проведе на 26 ноември 2021г. от 10:00 часа. Предвид епидемичната обстановка […]

Вижте още »

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице […]

Вижте още »

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 […]

Вижте още »

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Вижте още »

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Вижте още »

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес2056 Издаване на удостоверение […]

Вижте още »