Община Брегово обявява подбор на 28 потребители по услугата „Патронажна грижа +“


Във връзка с предстоящо стартиране на дейностите по проект „Патронажна грижа + в община Брегово“

ОБЩИНА БРЕГОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ

В рамките на Направление 1, услугата „ Патронажна грижа + в Община Брегово” ще осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 28 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19.

Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинско лице, психолог, сътрудник социални дейности, домашен помощник.

Кандидат-потребителите на услугата “Патрожна грижа+“ е необходимо да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация от кандидата (по образец);
  2. Експертно решение на ТЕЛК (копие), епикриза или копия на медицински документи, доказващи нуждата от помощ при здравно-социални услуги в домашна среда (приложими за хора с увреждания);
  3. Удостоверение за настоящ адрес-изисква се, когато постоянният и настоящ адрес на кандидат-потребителя са различни.

Документите се подават лично или от писмено упълномощен представител на потребителя на адрес:

Община Брегово, пл. “Централен“№1, Център за административно обслужване , всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч. до 28.03.2021 г.

Всички подали заявления ще бъдат лично уведомени по подадения в заявлението телефон за резултата от подбора .