Заповед на Кмета на Община Брегово за временно преустановяване на продажбата на стоки на открито

              

ЗАПОВЕД

№ 69/20.03.2020 г.

На основание чл. 44 (1) т. 1 и т.8 и (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 (4) и (5) от Закона за здравето, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Считано от 20.03.2020 г. временно се преустановява провеждането на ежеседмичния неделен пазар, както и ежедневната продажба на открито до прекратяване на извънредното положение.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Брегово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на д-р инж. Росица Попарданова – секретар на Община Брегово.

ИЛИЯН БЪРСАНОВ

Кмет на Община Брегово