КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ ГР. БРЕГОВО

ОБЯВА

На основание чл. 90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда,

във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование 

О Б Я В Я В А М  

Свободно работно място за:

 

Длъжност: Директор на Детска градина

Брой свободни места: 1

Място на работа: Детска градина „Детелина” – гр. Брегово

Кратко описание на длъжността:

Директорът на детското заведение е пряко подчинен на Кмета на Община Брегово. Същият планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование, възпитателно-бразователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детското заведение. Директорът представлява институцията пред органи, организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на ЕС.

2. Длъжността “Директор” на общинска детска градина може да се заема и от:

• граждани на други държави членки;

• чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

• продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

• дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

3. Да имат завършено висше образование на образователната квалификационна степен „Магистър“, съгласно чл.33, ал.1 от Наредбата №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалистипрофесионална квалификация „учител“ и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват, със специалност „Предучилищна педагогика“ или „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

4. Да имат не по-малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията – чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;

6. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;

7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието;

8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188 т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено, и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в двугодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

9. Да притежават документ за компютърна грамотност.          

Начин на провеждане на конкурса: проект и интервю.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса до кмета на община Брегово /по образец/;

2. Документ за самоличност /копие/;

3. Автобиография;

4. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, документи за компютърна грамотност /копия/;

5.Трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж и учителски трудов стаж /копие/;

6.Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/;

7. Медицинско свидетелство (за работа), във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор на общинска детска градина“;

8. Документ за проведен медицински преглед,  удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2 от Наредба №4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

9. Декларация от лицето, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност, че няма наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по съответния ред и че трудовият му договор не е прекратен на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите за участие в конкурса.

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи, заверени „вярно с оригинала“ от лицето.

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик, с посочени трите имена на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и адрес на електронна поща, с надпис „За участие в конкурс за заемане на длъжността  “Директор“ на ДГ “Детелина“ гр.Брегово. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в сградата на Община Брегово, пл. „Централен” № 1, „Единен обслужващ център” /ЕОЦ/, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в местния печат и на електронната  страница  на общината: www//bregovo.net.

За информация: телефон 09312/93-39 – Община Брегово –  звено „Човешки ресурси”.

20.11.2019 г.

 

Орган по назначаването:

ИЛИЯН БЪРСАНОВ

Кмет на община Брегово

 

ЗАПОВЕД – изтегли

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС – изтегли

ЗАЯВЛЕНИЕ – изтегли

АВТОБИОГРАФИЯ – изтегли

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА – изтегли

ДЕКЛАРАЦИЯ – изтегли