Общинска администрация Брегово е присъединени към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://egov.bg/wps/portal, разработен от Държавна агенция електронно управление. Разработените услуги могат да се заявяват на адрес https://egov.bg/wps/portal „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на избрана […]

Вижте още »

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Вижте още »

Във връзка с провеждането на избори за НС на 4 април 2021 г. Държавна агенция „Електронно управление“ публикува нови разработени услуги чрез единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Услугите, от които можете да се възползвате онлайн, са следните:  910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по […]

Вижте още »

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)- вписване в избирателните списъци

Вижте още »

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 […]

Вижте още »

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Вижте още »

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Вижте още »

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес2056 Издаване на удостоверение […]

Вижте още »