Със Заповед № 23 /01.02.2022 г. Кмета на Община Брегово определи за територията на общината следните услуги: сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Честотата на извозване на съдовете за битови отпадъци – тип „Бобър“ с обем 1,1 m3 и кофи с обем 0,110 m3 ще се извършва по следния […]

Вижте още »