Удължаване на проектните дейности по проект „Грижа в дома в Община Брегово“

Община Брегово кандидатства и получи одобрение за удължаване на проектните дейности по проект „Грижа в дома в община Брегово“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). Подписано е допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“, с което проектните дейности продължават още три месеца. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Проектът включва следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

3. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите.

4. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

Услугите за потребителите се осъществяват по график от социални асистенти, медицински работник, психолог и специалист „Социални дейности“.

Приемат се документи за социални асистенти – трудово правоотношение 6 часа. С цел осигуряване на непрекъснатост на услугата, документи ще се приемат всеки работен ден до 25.03.2024 г. от 8:30 до 17:00 часа в Център за административно обслужване – общинска администрация Брегово. В събота и неделя приема на документи ще бъде в интервала от 8:30 до 12:00 часа. С предимство ще бъдат назначени кандидати притежаващи документ за преминато обучение в областта на социалните услуги.

Продължава и подаването на заявления за ползване на социалната услуга „грижа в дома“. Кандидат-потребителите могат да подадат лично или чрез пълномощник необходимите документи всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в Център за административно обслужване-общинска администрация Брегово.