Покана за обществено обсъждане на проект на „Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Брегово“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, общински съветници, кметове на кметства, ръководителите на бюджетни звена, обществени организации, медии, граждански сдружения, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на:

            Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Брегово.

            С приемането на нова Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Брегово, ще се осъществява контрол за даренията. От друга страна ще се даде възможност за прозрачност по отношение на приемане и управление на даренията, на отчетност за тяхното стопанисване и за стриктно спазване на волята на дарителите.

            Обсъждането ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Брегово. 

            Общественото обсъждане се организира на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове. Материалите са публикувани на интернет страницата на Община Брегово.

            Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

            1.   Кратко запознаване с мотивите и предложения проект на решение.

            2. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.

            Публикувано на: 20.11.2022 г.