Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Брегово


Със Заповед № 23 /01.02.2022 г. Кмета на Община Брегово определи за територията на общината следните услуги: сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Честотата на извозване на съдовете за битови отпадъци – тип „Бобър“ с обем 1,1 m3 и кофи с обем 0,110 m3 ще се извършва по следния график:

  • за град Брегово (4 пъти месечно) в дните – понеделник и вторник;
  • за населените места от общината (4 пъти месечно) в дните – сряда, четвъртък и петък.

От началото на 2022 г. дейностите сметосъбиране и сметоизвозване се извършват от служители на общината със специално закупен за целта автомобил.