Покана за публично обсъждане на проект на „Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на община Брегово“

Покана за публично обсъждане

Председателя на Общински съвет Брегово кани всички жители на община Брегово и представители на юридическите лица на територията на община Брегово на 10.05.2021 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Брегово, пл. “Централен” № 1 на публично обсъждане на проекта на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на община Брегово .

Действащата Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово е приета с Решение № 5/2012 г., Протокол №01/10.02.2012 г.на заседание на Общински съвет –Брегово.

 Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане на сега действащата в съответствие с нормативните актове от по–висока степен и национално значение.

26.04 2021 г.

Иван Вълчов /п/

Председател на ОбС-Брегово