Покана за публично обсъждане на проект на „Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Брегово“

Покана за публично обсъждане

Председателя на Общински съвет Брегово кани всички жители на община Брегово и представители на юридическите лица на територията на община Брегово на 10.05.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Брегово, пл. “Централен” № 1 на публично обсъждане на проекта за Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Брегово.

С оглед задоволяване потребностите от кадри, община Брегово може да отпусне стипендии на студенти – редовно обучение по специалностите „Медицина”, „Архитектура”,“Компютърни специалисти“, „Строително инженерство” и специализанти от специалност „Медицина”/ мед.сестри/ и други, отговарящи на условията, посочени в тази наредба.

Стипендии ще се отпускат от бюджета на общината, като необходимите средства ще се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година бюджет.

26.04.2021 г.

инж.Иван Вълчов

Председател на Общински съвет Брегово