Административни услуги „Местни данъци и такси”

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък