БЮДЖЕТ 2021


 05 март 2021  

Бюджет 2021 година

Натурални показатели по бюджет 2021 г.

Приложение № 2 – План-график за обслужване на просрочените задължения през 2021 година

Приложение № 3 – Справка за размера (ставката) на данъците през 2021 година

Приложение № 4 – Инфорация за план-сметка по чл.66 от ЗМДТ за 2021 година

Приложение № 5 – Справка за разпределение на преходния остатък 2021 година

Приложение № 10 – Справка читалища 2021 година

Приложение № 15- Информация за общинския дълг през 2020 година

Приложения № 16-18 – Информация за дъгласуване на проекта на бюджет 2021 година

Приложения към бюджет 2021 година

Решение № 16 / Протокол № 03 от 25.02.2021 г. за приемане бюджета на Община Брегово за 2021 година