Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година

ГП-УС