Наредба № 8 за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово- Проект!

ОБЯВЛЕНИЕ

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово;

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.

      Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: ob_bregovo@b-trust.org ;

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово.

1.Причини, които налагат изменение и допълнение на наредбата.

С изменение на Закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО) са въведени нови задължения на държавата и общините, свързани с подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет. Той е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата, които са му предоставени.

Настоящият проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и  цени на услуги на територията на общината е изготвено в съответствие с Решение № 790 от 30 октомври 2020г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г. В цитираното Решение е предвиден норматив за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование по чл.283, ал. 9 от ЗПУО. Във връзка с тези нормативни промени е предложението за промяна в размера на определените такси за посещение в целодневна подготвителна група в общинските детски градини.    

2.Цели, които се поставят

         Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и  цени на услуги на територията на община Брегово е подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси, подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното и физическото развитие и подкрепа на всяко дете, формиране на устойчива нагласа за учене през целия живот.

3.Финансови и други средства, които ще бъдат необходими за прилагането на новата уредба

         Финасовите средства, необходими за прилагането на налаганите изменения и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местните такси и  цени на услуги на територията на община Брегово, са регламентирани в Решение № 790 от 30 октомври 2020г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет.

4.Очаквани резултати

         С приемането на предлаганите промени и допълнения на Наредба за определяне и администриране на местните такси и  цени на услуги на територията на община Брегово ще се улесни достъпът до предучилищно образование на децата в община Брегово. Прилагането на новата уредба няма да окаже влияние върху финансовите резултати на общината.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите промени в Наредба № 8 са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

6.Оценка:

Предлаганото изменение на Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на Община Брегово, е подзаконов нормативен акт за прилагане на разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

чл.2 от ЗЗЛД

Кмет на община Брегово