Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране на преброители и контрольори


Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

 В срок до 30.10.2020 г. кандидатите трябва да подадат:

  1. Автобиография в изисквания формат.
  2. Копие от диплома за завършено образование.
  3. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  4. Документ, удостоверяващ IBAN.

Документите се приемат в административната сграда на Община Брегово, с адрес: гр. Брегово, пл. „Централен“ № 1 (деловодство).

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица. Минималната изисквана степен на завършено образование е средно образование. Завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, ще  бъдат с предимство при подбора на кандидати. Одобрените кандидати ще бъдат информирани за датите и местата на провеждане на обученията. След успешно завършено обучение се сключва договор за преброител или контрольор и се попълва клетвена декларация за опазване на статистическата тайна. По време на преброяването преброителите ще придобият допълнителни знания и умения за дейността на Българската статистическа система и Европейската статистическа система.

Времето, през което преброителите ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък, включително събота и неделя е с времеви интервал 8:00 – 20:00 часа. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Преброителите и контрольорите  ще извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци, съгласно определената методика за заплащане.