Община Брегово е в процес на изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г.


Уважаеми жители на Община Брегово,
Община Брегово е в процес на изготвяне на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. , съгласно разпоредбите в Закона за регионално развитие.

Планът за интегрирано развите на Община Брегово се разработва в съответствие с целите на Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025 г. и кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г., за постигане на цел – “Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи” и съгласно Методически указания на МРРБ.

Планът за интегрирано развитие на общината:

  • Определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината за период от 7 години.
  • осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
  • обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората от общината и устойчиво развитие на територията.

С цел анализиране на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината, идентифициране на цели и приоритети за развитие на общината, както и предлагането на проектни идеи за интегрирано развите с други общини, представяме Ви и очакваме да попълните нашето анкетно проучване.