Анкетно проучване на нагласите на гражданското общество във връзка с изработването на общ устройствен план и разработването на план за интегрирано развитие на община Брегово за периода 2021-2027 година


Уважаеми граждани на Община Брегово,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.

При изработване на ОУП на община Брегово ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености и цели на развитието, представляващи важна част от устройственото планиране на общината. Необходимо е проекта на ОУП да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени в новият План за интегрирано развитие на община Брегово за периода 2021-2027 година.

Двата плана са основен инструмент за определянето на визия, цели и стратегия на развитието, както и преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща бъдещият период на развитие.

Анкетното проучване цели да установи конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност с цел формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на община Брегово. Вашето участие в изработването на плана би гарантирало неговото качество и реалистичност.

Ако желаете да участвате в предстоящите обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на община Брегово за периода 2021-2027 година и Общия устройствен план, моля следете официалната интернет страница на община Брегово за обявяване на съответните дати.

Анкетно проучване
(възможен е повече от един отговор)
(здравеопазване, образование, услуги)