Преброяване 2021


Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. е обнародван в бр. 20 от 08.03.2019 г. на „Държавен вестник“, а с Решение №717/02.09.2019 г. Министерският съвет прие Програмата на преброяването.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

Целта на преброяването е да осигури надеждна, изчерпателна и достатъчно детайлизирана по административно-териториални и териториални единици информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението. Чрез преброяванията се осигуряват информационно потребностите на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от точна, изчерпателна и актуална демографска и социална информация за вземане на управленски решения и разработване на стратегии и конкретни национални и регионални икономически и социални политики и политики по опазване на околната среда.

Съставът на временната Общинската преброителна комисия – Брегово е назначен със заповед на председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски.

Във връзка с предстоящото през 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд на 17 юни 2020 г. се проведе първото заседание на временната Общинска преброителна комисия – Брегово.

Прие се Правилник за организацията и дейността на Общинска преброителна комисия – Брегово и Организационен план за провеждане на преброяване на населението и жилищният фонд през 2021 г. Обсъдиха се дейностите, свързани с обхода и актуализацията на списъците на дворните места, сгради и жилища и набиране на регистратори от община Брегово. Разгледа се и графикът за предварителен обход и работа на терен.

Общинската преброителна комисия организира подготовката и провеждането на преброяването в общината в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателя на НСИ, решенията на Областната преброителна комисия и графика за провеждане на дейностите по преброяването; организира и провежда набирането на регистратори, контрольори и преброители; съвместно с ТСБ организира тяхното обучение; ръководи, координира и контролира работата им. Комисията изпълнява и други дейности във връзка с организацията по подготовката и провеждането на Преброяване 2021.

Cъглacнo инcтpyĸциитe нa HCИ, пpoцeдypaтa пo нaбиpaнe нa пpeбpoитeли и контрольори тpябвa дa зaпoчнe cлeд 15 ceптeмвpи 2020г.

През 2021 г. броенето ще се проведе на два етапа – чрез онлайн преброителна карта от 0:00 часа на 22 януари 2021 г. до 24:00 часа на 31 януари 2021 година и чрез посещения на отделните домакинства от преброители от 8:00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20:00 часа на 15 февруари 2021 година.