25 младежи започнаха работа в Община Брегово


В изпълнение на проектното предложение в гр. Брегово, с.Гъмзово, с.Ракитница, с.Връв, с.Косово, с.Делейна, с.Куделин и с.Балей от края на месец март са назначени на работа 25 младежи на възраст до 29 години. За по-голяма част от тях това е първо работно място, след завършване на средното образование. Дейностите по проекта ще се реализират в рамките на шестмесечна заетост, а при желание от страна на младежите и успешно приключено обучение, същите могат да бъдат продължени за максимален срок до 6 месеца.

Основни дейности по трудовата заетост,  които ще извършват наетите младежи са: почистване на парковете и градините, озеленяване на обществени пространства, хигиенизиране на общодостъпни площи на територията на общината.

Проектът се реализира от Агенцията по заетостта, в качеството си на конкретен бенефициент по процедурата, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на процедурата е улесняване на прехода от образование към заетост, като бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж и допълнително обучение на безработни младежи, завършили средно или висше образование.

Разходите, които се поемат от оперативната програма са за:
• възнаграждения на младежите в размер на 90% от минималната работна заплата за страната;
• за здравни и социални осигуровки за срока на обучение;
• за възнаграждение на определените наставници по програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната.