Вижте още »

Наредба №9 за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Брегово Наредба № 16 за реда за получаване и управление на даренията в община Брегово

Вижте още »

Вижте още »

Вижте още »

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БРЕГОВО Действащата Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово е приета с Решение № 5/2012 г., Протокол №01/10.02.2012 г.на заседание на Общински съвет –Брегово.  Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане […]

Вижте още »

ОБЯВЛЕНИЕ Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово;       На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия […]

Вижте още »

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствените организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за участие в общественото обсъждане на проект на Наредба №21 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община […]

Вижте още »