Министерският съвет на свое заседание прие решение Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България да започне в 0.00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година. Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември […]

Вижте още »

Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.  В срок до 30.10.2020 г. кандидатите трябва да подадат: Автобиография в изисквания формат. Копие от диплома за завършено образование. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи) Документ, удостоверяващ IBAN. Документите […]

Вижте още »

Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. е обнародван в бр. 20 от 08.03.2019 г. на „Държавен вестник“, а с Решение №717/02.09.2019 г. Министерският съвет прие Програмата на преброяването. Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на […]

Вижте още »