Покана за публично обсъждане Председателя на Общински съвет Брегово кани всички жители на община Брегово и представители на юридическите лица на територията на община Брегово на 10.05.2021 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на Община Брегово, пл. “Централен” № 1 на публично обсъждане на проекта на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението […]

Вижте още »

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БРЕГОВО Действащата Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Брегово е приета с Решение № 5/2012 г., Протокол №01/10.02.2012 г.на заседание на Общински съвет –Брегово.  Причините за изготвяне и приемане на нова Наредба е необходимостта от привеждане […]

Вижте още »

ПОКАНА Кметът на община Брегово, кани всички граждани на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021г. Уважаеми съграждани,Предвид наложените ограничения от извънредната епидемична обстановка поради разпространението на Covid-19 писмени становища, мнения и предложения от страна на гражданите ще се приемат на електронната поща на […]

Вижте още »

ОБЯВЛЕНИЕ Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово;       На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия […]

Вижте още »