Място на работа – Комплекс за социални услуги гр. Брегово, област Видин Характер на работа – Ръководи, координира и контролира дейността на Комплекса за социални услуги /КСУ/ за постигане на целите по предоставяне на качествени социални услуги за пълнолетни лица с увреждания, в съответствие с действащата нормативна уредба. Участва в разработването на проектобюджета на КСУ. […]

Вижте още »

В изпълнение на Решение №04, взето с Протокол № 02 от 29.01.2021г., Общински съвет – Брегово открива процедура за подбор на кандидати и определяне на 3бр. съдебен заседател с мандат 2021 г. – 2025 г. за  Районен съд – Видин  при следните правила за нейното провеждане: Изисквания към кандидатите за съдебни заседатели: За съдебен заседател може […]

Вижте още »

Общинска преброителна комисия обявява процедура по набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.  В срок до 30.10.2020 г. кандидатите трябва да подадат: Автобиография в изисквания формат. Копие от диплома за завършено образование. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи) Документ, удостоверяващ IBAN. Документите […]

Вижте още »