По повод 12 октомври – Ден на българската община и местното самоуправление, Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ обяви конкурс за младежи на възраст до 29 г. /включително/ за продуктивна идея, свързана с разрешаването на конкретен проблем в общината.        Ако сте ученик, студент или работите и сте на възраст до […]

Вижте още »

Координатор социални дейности Координира и контролира социалните дейностите за постигане на целите по предоставяне на качествени социални услуги в община Брегово, в съответствие с действащата нормативна уредба. Минимални изисквания за заемане на длъжността:1. Образование – висше;2. Предпочитано професионално направление : „Социални дейности“ и професионален стаж в областта на социалните услуги.3. Компютърна грамотност – работа с […]

Вижте още »

Място на работа – Комплекс за социални услуги гр. Брегово, област Видин Характер на работа – Ръководи, координира и контролира дейността на Комплекса за социални услуги /КСУ/ за постигане на целите по предоставяне на качествени социални услуги за пълнолетни лица с увреждания, в съответствие с действащата нормативна уредба. Участва в разработването на проектобюджета на КСУ. […]

Вижте още »

В изпълнение на Решение №04, взето с Протокол № 02 от 29.01.2021г., Общински съвет – Брегово открива процедура за подбор на кандидати и определяне на 3бр. съдебен заседател с мандат 2021 г. – 2025 г. за  Районен съд – Видин  при следните правила за нейното провеждане: Изисквания към кандидатите за съдебни заседатели: За съдебен заседател може […]

Вижте още »