Покана за публично обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация