Покана за обществено обсъждане на Проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Брегово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Покана1

ПРОЕКТ-Правилник1