П О К А Н А за обществено обсъждане на „Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Брегово за 2023 г.“