Нов социален проект спечели Община Брегово


Община Брегово кандидатства и получи одобрение по проектно предложение BG05SFPR002-2.002-0099 „Укрепване на общинския капацитет – община Брегово“ в рамките на процедура чрез директно предоставяне на средства BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирани от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд +, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Обща стойност на проекта е 97 774,00 лв., период на изпълнение: 18 месеца. Основната цел на проекта е да подкрепи реформата в системата на социалните услуги и улесняването на прехода към нови механизми чрез развитие и укрепване на общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа на местната администрация в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги /ЗСУ/, Закона за хората с увреждания /ЗХУ/ и по Закона за личната помощ /ЗЛП/ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на нашата общината. По проекта се предвижда обособяване на фронт-офис в сградата на Домашен социален патронаж, като ще бъдат създадени и обезпечени три нови работни места за сътрудник социални дейности. Лицата, пряко ангажирани с дейността във фронт офиса, ще бъдат обучени да изпълняват задълженията и отговорностите на Община Брегово по информиране, консултиране и насочване, съгласно ЗЛП/ЗХУ и ЗСУ в частта, свързана с насочване за ползване на социални услуги. В резултат на реализация на проекта ще бъде улеснен достъпът до социални услуги в общността и ще се подобри качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания в община Брегово. Ще бъдат създадени условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот и социално включване на всички граждани на територията на общината, при зачитане правото им на личен избор, съобразен с техните възможности и специфични потребности.