Община Брегово с нов социален проект „Грижа в дома“


Уважаеми жители на Община Брегово,
Община Брегово кандидатства и получи одобрение за още един особено важен за нашата община социален проект – „Грижа в дома“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР).
Целта на процедурата, която е продължение на настоящата патронажна грижа, е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.
Проектът ще включи следните дейности:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;
4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Предвижда се интегрираните здравно-социални услуги да бъдат предоставени на 51 лица, от 18 социални асистенти, психолог, медицинско лице, организатор дейности, сътрудник социални дейности и шофьор за период от 12 месеца.
Предстои сключване на договор с Управляващия орган на ПРЧР, след което Община Брегово ще информира всички заинтересовани за предстоящите дейности по набиране на кандидати за получаване на интегрираните здравно-социални услуги, както и кандидати за предоставяне на услугите.