Уведомление до общинските съветници за свикване на редовно заседание на Общински съвет Брегово – 25.11.2022 г. от 10:30 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БРЕГОВО

Изх. №………………./………….…………..2022 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ……………………………….

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ОбС-Брегово на редовно заседание на 25.11.2022 г. от 10:30 ч. в салона на Общинска администрация-Брегово със следния проект за

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Предложение относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г. на територията на община Брегово и определяне на цена за ползването им /вх.№ 676/04.11.2022г./.

Вносител: инж. Иван Вълчов

Председател на ОбС-Брегово

2. Предложение относно: Бракуване на лек автомобил марка „ОПЕЛ ВЕКТРА“ с номер ВН 9988 АВ и лек автомобил марка „ФИАТ СКУДО“ с номер ВН 3222 ВТ /вх.№ 677/08.11.2022г./.

Докладващ: Мирослав Христов                                             Вносител: Илиян Бърсанов

Финансов контрольор                                                          Кмет на Община Брегово

3. Предложение относно: Актуализация на Плана на капиталовите вложения за 2022 г.

(вх. №678/14.11.2022 г.)

Докладващ: С. Димитрашков                                                Вносител: Илиян Бърсанов

Гл. специалист „ТСУ“                                                            Кмет на община Брегово

4. Предложение относно: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Брегово за 2023 г. (вх. №679/14.11.2022 г.)

Докладващ: Л. Сурчелова                                                    Вносител: Илиян Бърсанов

Секретар МКБППМН                                                             Кмет на община Брегово

5. Предложение относно: Кандидатстване на Община Брегово с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

(вх. №680/15.11.2022 г.)

Докладващ: д-р инж. Р. Попарданова                                   Вносител: Илиян Бърсанов

Секретар на община Брегово                                                Кмет на община Брегово

ИНЖ. ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ /п/

Зам.-председател ОбС-Брегово