Покана за обществено обсъждане на проект на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Брегово отправя покана към жителите на общината, общински съветници, кметове на кметства, ръководителите на бюджетни звена, обществени организации, медии, граждански сдружения, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в общественото обсъждане на:

            Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брегово

            Проектът на Наредбата засяга широк кръг лица. Целта на общественото обсъждане е по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на обсъждането и приемането на нормативния акт.

            Обсъждането ще се проведе на 30.11.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Брегово. 

            Общественото обсъждане се организира на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове. Материалите са публикувани на интернет страницата на Община Брегово.

            Общественото обсъждане ще се проведе при следния дневен ред:

            1.   Кратко запознаване с мотивите и предложения проект на решение.

            2. Въпроси и отговори, мнения, предложения и общи заключения/решения по представения проект.

            Публикувано на: 20.11.2022 г.