Важно!


Във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Община Брегово уведомява избирателите, че:

  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с Подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез подаване на заявление по образец – Приложение №67-НС от изборните книжа, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, не по-късно от 17:30 часа на 17 септември 2022 г.

   • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 17:30 часа на 17 септември 2022 г. Искането – Приложение №21-НС от изборните книжа се подава писмено до кмета на община Брегово, кмета или кметския наместник на съответното населено място или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска администрация и административно обслужване“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството на адрес: https://regna.grao.bg/.  

  • До 17 септември 2022 г. кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите на изборите могат да подадат заявление-декларация – Приложение №25-НС от изборните книжа, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

   • До 24 септември 2022 г. избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да поиска отстраняването им с писмено заявление – Приложение №17-НС от изборните книжа, до кмета на общината, кмета или кметския наместник на съответното населено място.