Подаване на заявления по електронен път, във връзка с изборите за НС – 2 октомври 2022 г.


УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

На е-mail: cao@bregovo.bg може да подадете по електронен път следните заявления:

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 21-НС;
  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – Приложение № 67-НС;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение №19-НС

Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено и да бъдат приложени изискуемите документи, съобразно неговото съдържание.

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени е-заявления, за което ще получите обратна информация.

Електронно заявление може да подадете и през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него се вписват вашите данни и посочва телефонен номер, без да е необходим електронен подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му. 

Органът по чл. 23 (1) от ИК по настоящ адрес незабавно уведомява общинската администрация по постоянния адрес на избирателя и предава информация за подадените заявления на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано включване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването им от избирателния списък по постоянен адрес, включително и при подадено електронно заявление.

След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място