Работа в общинска администрация Брегово


Координатор социални дейности
Координира и контролира социалните дейностите за постигане на целите по предоставяне на качествени социални услуги в община Брегово, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше;
2. Предпочитано професионално направление : „Социални дейности“ и професионален стаж в областта на социалните услуги.
3. Компютърна грамотност – работа с офис пакет.

Допълнителни изисквания:
Да притежават организационни умения, задълбочено познаване и прилагане на действащото законодателство, свързано с дейността в сферата на сициалните услуги; способност да планират, организират и контролират работата си; способност да работят в екип; способност да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите; да познават особеностите и имат практически опит в работата с пълнолетни лица с увреждания.
Стартова заплата 1400-1600 лева.
Работно време от 8:30 до 17:00 часа.
Работно място: общинска администрация Брегово.
Документи може да изпращате на e-mail: kmet@bregovo.bg
Срок за приемане на документи: 15.07.2022 г.
Допуснатите до интервю ще бъдат уведомени лично на подадения от тях телефон за връзка.

Тел. за допълнителни въпроси: 093123636