Световен Ден за безопасност и здраве при работа


Отбелязван ежегодно на 28 април и организиран от Международната организация на труда (МОТ), Световният ден на безопасността и здравето при работа (2022 г.) разглежда как участието и социалният диалог могат да допринесат за силна и положителна култура на безопасност и здраве. Под наслов „Да действаме заедно за изграждане на позитивна култура на безопасност и здраве“ МОТ публикува доклад и организира глобален уебинар.

Социалният диалог също е един от показателите на инструмента за визуализиране на данните от Барометъра за БЗР на EU-OSHA. Барометърът предлага количествени данни и качествени описания на системите за социален диалог на ниво ЕС и в отделните държави членки.

Тези данни се допълват от нов документ за обсъждане относно качеството на социалния диалог и колективното договаряне в областта на БЗР. В документа се преглежда литературата и се представя методологичен и концептуален подход за измерване на качеството на колективните трудови правоотношения в областта на БЗР.