Съобщение за върнато решение на Общински съвет – Брегово

Председателят на Общински съвет – Брегово, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че със Писмо № 2803/2365 от 05.04.2022 г., Областният управител на област Видин, връща за ново разглеждане  Решение № 10, отразено в Протокол №02/29.03.2022 г. на ОбС – Брегово.

Със заповед РД-25-39/05.04.2022г., на областния управител решение № 10, взето с протокол №02 от 29.03.2022г.на Общински съвет–Брегово е върнато за ново разглеждане, след извършен контрол по законосъобразността на решенията, в изпълнение на правомощията на областния управител съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията. Върнатото решение касае липсата на мотиви, с което не дава възможност да се установи, по какъв начин и на какво основание е формирана началната цена. На следващо място в цитираното решение  не е посочено пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва акта.  Предвид това решението на Общински съвет – Брегово е върнато за повторно разглеждане.