Информация по чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приложение № 2)