Съобщение!


Собствениците на законно построени сгради върху общинска земя могат да си я закупят .

Собствениците на сгради върху земя, собственост на Община Брегово, могат да закупят имотите. Идеята на общинското ръководство е да даде възможност на собствениците на законно построени сгради с отстъпено право на строеж върху общинска земя да бъдат закупени на основание чл. 35, ал.3 от Закона за общинска собственост.

Какви са предимствата от закупуването на тези вид имоти?

По този начин собствениците на сградите, които са ползватели на общинските земи, ще бъдат улеснени в бъдещите си инвестиционни намерения. Най-голямото предимство е, че те няма да плащат, а ще искат само разрешение при право на надстрояване или дострояване на къщите им. Това се отнася също, ако решат да строят допълнителни сгради в границите на притежавания имот като гараж, веранда, лятна кухня и др.

Ще имам ли предимство за имота, върху която е построена къщата ми?

Процедурата e ясно описана подробно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която гласи, че физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда, изградена върху земя – частна общинска собственост, могат да придобият право на собственост върху земята без търг или конкурс, като подадат заявление до кмета на общината.

Каква ще бъде цената на заявения имот за закупуване?

Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по – ниски от данъчните им оценки. Определянето на цената се извършва от независим лицензиран оценител.

Къде мога да проверя статута на моя имот?

Относно проверката и статута на земите, върху които са построени сгради с отстъпено право бихме искали да уведомим ползвателите им, че всички застроени парцели, които са с право на строеж, са общински имоти.

По-голяма част от имотите за ниско застрояване са построени сгради по силата на отстъпеното право на строеж, предимно през периода 1950 – 1980 година. Община Брегово е собственик на поземлени имота във всички населени места на територията на общината.