Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. Проект!