Конкурс за заемане на длъжността „Директор на Комплекс за социални услуги“


Място на работа – Комплекс за социални услуги гр. Брегово, област Видин

Характер на работа – Ръководи, координира и контролира дейността на Комплекса за социални услуги /КСУ/ за постигане на целите по предоставяне на качествени социални услуги за пълнолетни лица с увреждания, в съответствие с действащата нормативна уредба. Участва в разработването на проектобюджета на КСУ. Контролира воденето на задължителната документация по предоставяните услуги. Назначава персонала на КСУ. Изготвя необходимите процедури и правилници за организиране работата в КСУ. Следи за възникнали нови потребности у потребителите и развива и разширява дейността на КСУ според нуждите.

Заплата: от 1500 – 2000 лева (бруто).

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

1. Да са пълнолетни български граждани;

2. Да не са лишавани по съответния ред от правото да заемат обявената длъжност;

3. Да не са поставяни под пълно или ограничено запрещение;

4. Да са физически и психичесни пригодни за изпълнение на длъжността;

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

6. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“;

7. Предпочитано професионално направление: „Социални дейности”  и „Психология“

8. Професионален опит – 5 години стаж в областта на социалните дейности.

Допълнителни изисквания:

Да притежават организационни умения, задълбочено познаване и прилагане на действащото законодателство, свързано с дейността; способност да планират, организират и контролират работата си; способност да работят в екип и да ръководят екип; способност да анализират информация, да я синтезират и да представят резултатите; да познават особеностите на целевата група и техните характеристики, да имат практически опит в работата с пълнолетни лица с увреждания.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

  1. Конкурсът се провежда в три етапа:

a/ Допускане по документи;

б/ Писмен изпит – тест;

в/ Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

3. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на действащото законодателство, нормативната уредба, действаща в областта на социалните услуги и с функциите и отговорностите на длъжността директор на КСУ.

4. Оценяването на кандидатите се извършва с оценъчна карта, с оценки по пет степенна скала, от всеки член на комисията.     

Комисията оценява кандидатите, участвали в интервюто, по следните критерии:

  • Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове /разбиране и ползване на основни нормативни актове и наредби  при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на КСУ/;
  • Управленска компетентност /способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и окончателни резултати, способност за решаване на възникнали проблеми, за вземане на решения и за обосноваване на средства за тяхното решаване/;
  • Организационна компетентност /способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи/;
  • Комуникационна компетентност /умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умение за мотивиране и  убеждаване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление до Кмета на община Брегово за участие в конкурса (по образец);

2. Декларация от кандидата (по образец);

3. Професионална автобиография (европейски формат);

4. Документ за завършено образование (копие);

5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка;

6. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата (оригинал);

7. Други документи, ако кандидатът притежава такива – за професионално-квалификационни степени, компютърна грамотност, владеене на чужд език (копия);

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

ІV. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Център за административно обслужване – сградата на Община Брегово, пл. „Централен № 1,  всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 20.01.2022 г. ,включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.