ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕГОВО

Мотиви към Проект на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово.

          На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Брегово на адрес: гр. Брегово, площад ”Централен” №1 или на e-mail: kmet@bregovo.bg

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме следните мотиви на проект на  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово.

  1. Причини, налагащи приемането на наредба № 11 за определяне размера на на местните данъци на територията на Община Брегово.

Съгласно чл.22 от ЗМДТ, законодателят е вменил изцяло в правомощията на Общинските съвети да определят размера на дължимия данък върху недвижимите имоти, в рамка между 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на имотите. Основният текст от Наредбата, който предлагаме да бъде променен е текстът на чл.15, точка 1, като предлагаме на Общински съвет да увеличи размерът на ставката, на данък върху недвижимите имоти за населението. Към настоящият момент действащата ставка на същият, определена в досега действащата Наредба е в размер на 2,7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Предложението ни е данъкът да бъде увеличен с 0,8 промила т.е. облагане с 3,5 промила. В абсолютна стойност на практика увеличението на размера на данъкът върху недвижимите имоти ще бъде незначително, произтичащо от ниските данъчни оценки на имотите на територията на община Брегово.

Основните ни мотиви  за исканото увеличение са свързани с необходимостта от допълнителни финансови средства, за покриване на увеличените, значително разходни отговорности на Общината.Като основни примери могат да бъдат посочени: повишени разходи за електроенергия, вода, горива, повишени разходи за издръжка на персонала зает в местни дейности. Размерът на минималната работна заплата се увеличи от 460,00лв. през 2018г. на 650,00лв. през 2021г.

Основните фактори, които оказват влияние върху разходната част на бюджета са свързани с увеличените разходи за издръжка на местните дейности, както по отношетие на увеличените разходи за издръжка, така и разходите за фонд работна заплата и социално осигуряване. Осигуряването на допълнителни средства е необходимо за издръжка на местните дейности, а именно:

-осигуряване на средства за издръжка на детската градина и детската ясла;

-осигуряване на средства за издръжка на домашен социален патронаж;

-във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ се предвиждат съществено и поетапно увеличаване на средствата в дейностите  по ремонт и поддържане на уличната мрежа в града, и населените места в общината, в т.ч. ремонт на тротоари и поддържане на зелените площи; и други.

Ако приходоизточниците останат без изменение в новата бюджетна година, ще има още недостиг на разходите за издръжка, което ще доведе не само до липса на възможност за разширяване на дейностите по изброените функции на общината, а и до ограничаване на нормалното изпълнение на местните дейности.

Предвижданията в проектобюджета за 2022 година чрез увеличението на размера на данък върху недвижимите имоти са да бъдат осигурени допълнително средства спрямо бюджет 2021г. в размер около 60 000лв.Тези средства са крайно недостатъчни за покриване на гореизброените разходни отговорности.

  • Цели, които се поставят с приемането на наредба № 11 за определянето на местните данъци на територията на Община Брегово.

Основна цел, която се поставя с приемането на изменението на наредбата съвпада с причината- осигуряване на допълнителен финансов ресурс от местни приходи, което ще способства за номралнота предоставяне на публични услуги на гражданите и гостите на общината.

  • Финансови и други средства, необходими за изменението на Наредба № 11 за определянето на местните данъци  на територията на Община Брегово.

Приемането на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брегово не изискват допълнителни финансови средства за прилагането и.

  • Очаквани резултати от изменение на Наредба № 11 за определянето на местните данъци на територията на Община Брегово.

Очакваните резултати от приемането на наредбата са увеличение на приходите в местния бюджет от местни данъци.

  • Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Приемането на Наредба № 11 за определянето на местните данъци на територията на Община Брегово са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

  • Оценка:

Приемането на Наредбата за местните данъци, е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

Иван Вълчов/п/

Председател на ОбС-Брегово

НАРЕДБА-№11-ПРОЕКТ-2021