УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Брегово уведомява, всички физически и юридически лица, че има намерение да промени начина на трайно ползване на имоти в землището на с. Ракитница, общ.Брегово.

Община Брегово разполага с над 8 000 дка. пасища, мери и ливади – публична общинска собственост. Част от тях описани подробно имоти от години се обработват като ниви  и не се ползват по предназначение. След направени справки се установи, че същите към момента са разорани от неизвестни лица и начина им на трайно ползване е „Друг вид земеделска земя“

При промяна на НТП същите ще бъдат отдадени под наем като ниви, каквото е фактическото им състояние   към момента  и ще се стопанисват по предназначение.

Промяна начина на трайно ползване на имоти в землището на с. Ракитница, общ.Брегово, както следва:

ИдентификаторПлощ/кв.м.МестностНТП
163700.1.21931 736ГеочейПасище
263700.14.1008 274СелищетоПасище
3637000.20.18711 097СиридокПасище
463700.30.945 634ПивнициПасище
563700.7.9530 667Попойкапасище
 Общо87 408  

Възлага на кмета на община Брегово, на основание чл. 78а ППЗСПЗЗ да инициира процедурата по промяна на начина на трайно ползване, като подаде заявление до общинска служба земеделие Брегово, придружено със становище от РИОСВ Монтана, както и да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.“.

Възлага на Кмета на общината да предприеме всички последващи, съгласно закона действия по изпълнение след решение на ОбС-Брегово.

Обявява  имоти публична общинска собственост в землището на с. Ракитница, общ.Брегово, както следва: 63700.1.219; 63700.14.100; 63700.20.187; 63700.30.94; 63700.7.95, за които е отпаднало  предназначението им като пасища / мери ,за имоти – частна общинска собственост  с предназначение – друг вид земеделски земи.собственост, след промяна начина на трайното им ползване .

           Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят до 29.10.2021г., писмено в деловодството на община Брегово или на e-mail: kmet@bregovo.bg