Обявление за избор на съдебни заседатели

В изпълнение на Решение №04, взето с Протокол № 02 от 29.01.2021г., Общински съвет – Брегово открива процедура за подбор на кандидати и определяне на 3бр. съдебен заседател с мандат 2021 г. – 2025 г. за  Районен съд – Видин  при следните правила за нейното провеждане:

  1. Изисквания към кандидатите за съдебни заседатели:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

 има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 има завършено най-малко средно образование;

 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

 е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

 участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

            На основание чл.69, ал.2 от ЗСВ, съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдените с Решение №04 на ОбС-Брегово образци на документи са както следва:

– заявление за кандидатстване за съдебен заседател /приложение №1/;

– декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /приложение №2/;

– декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ /приложение №3/;

– писмено съгласие по чл.68, ал.3 т.7 от ЗСВ /приложение №4/;

– данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /приложение №5/

Утвърдените образци на документи са публикувани на адрес: http://bregovo.bg

  • Необходими документи за кандидатстване:

 – заявление /приложение №1/;

-подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

 -медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

-данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки/приложение №5/;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие /приложение №4/;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3/приложение №2/;

 -документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

– декларация за съответствие с изискванията на чл.69, ал.2 от ЗСВ /приложение№3/

  • Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Видин в срок до 15.10.2021г. /включително/ подават необходимите документи  в деловодството на Община Брегово, с адрес: гр. Брегово, община Брегово, пл. „Централен” №1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа.

  • Начин и ред за провеждане на процедурата:

С Решение №04/2021 Общински съвет – Брегово избра временна Комисия, която да проведе процедурата за избор на съдебен заседател, на която е възложено:

 – да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели за Районен съд – Видин и изготви  списък на допуснатите кандидати;

– да публикуват на интернет страницата на Община Брегово, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон.

– да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал. 1 – 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Брегово;

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

– да изготви и внесе в Общински съвет – Брегово в 7-дневен срок преди гласуването докладна записка с проект за решение – предложение за определяне на съдебен заседател при Районен съд – Видин за мандат 2021 г. – 2025 г., като приложи към докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.

               Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидата за съдебен заседател за  Районен съд – Видин за мандат 2021 г. – 2025 г.

Инж.Иван вълчов (п)

Председател ОбС-Брегово