Курс за психосоциална подготовка по Проект „Патронажна грижа + в Община Брегово“


На 30.06.2021 г. започна курса за психосоциална подготовка на домашните помощници и екипа по Проект „Патронажна грижа + в Община Брегово“. Целта на обучителния курс е:

1. Придобиване на знания за възрастовите особености на потребителите на социалната услуга „патронажна грижа“;

2. Усвояване на на инструментариум за разпознаване на източниците и признаците на най-често срещаните основни проблеми, които съпровождат живота на потребителите в етапа на късна възрастност и формиране на умения за адекватни реакции за справяне;

3. Придобиване на знания и формиране на умения и навици за водене на конструктивно общуване с потребителите на социалната услуга и с лицатата от тяхното най-близко обкръжение;

4. Предоставяне на знания и повишаване ценностната значимост за ролята на домашните помощници в процеса на социалната адаптация на потребителите и корекция на отношението им към този процес;

5. Придобиване на теоретични знания и усвояване на адекватни стратегии за справяне в непосредственато си дейност със ситуациите на дистрес, фрустрация и бърнаут.

Екипът на проекта изказва благодарност на г-н Кирил Кунчев – дипломиран психолог, за интересните теми и полезната практическата насоченост на тренинга. За нас – домашните помощници, ръководител проект, координатор, счетоводител, сътрудници социални дейности бе удоволствие да провокираме, надграждаме и опознаваме себе си и света на нуждаещите се от патронажна грижа лица, с помощта на знанието, което г-н Кунчев сподели с нас!