Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия – избори за НС 11 юли 2021 г.


Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23 (1) по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 26 юни 2021 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37 (1 ) от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 14-НС (по чл. 37 (1) и (2) от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и:   

  • подадено от упълномощено лице с пълномощно в Център за административно обслужване в община Брегово – пл.“Централен“ № 1 гр.Брегово;
  • чрез лицензиран пощенски оператор, изпратено на адрес: 3790 пл.“Централен“ № 1 гр. Брегово, област Видин

     БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква подпис:

Органът по чл. 23 (1) ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23 (1) от ИК изисква от заявителя документ от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 26 юни 2021 г.,  разполагате с допълнителна възможност до 05 юли 2021 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на община Брегово www.bregovo.bg

Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – Приложение № 12-НС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът за подаване на заявлението е до 26.06.2021 г. (събота).

 Заявлението може да се подаде по следните начини:

  • на място в Центъра за административно обслужване с адрес: пл. „Централен“ № 1, гр. Брегово;
  • с електронно заявление чрез страницата на ГД ГРАО:  https://regna.grao.bg/

Допълнителна информация можете да получите на телефон: 09312 3638