Административно-технически услуги Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост