Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат